Bell Schedule - 2022 / 2023 School Year

                                                    CLASSES START

                              8:27     am            Welcome Bell

                              8:32     am            Instruction Begins                                    

                                                         RECESS

                            10:23     am            Recess Starts

                            10:38     am            Recess Ends (bell)

                                                       LUNCH

                            12:29     pm           Lunch Eating Begins

                            12:44     pm           Lunch Play Begins (bell)

                              1:14     pm           Lunch Play Ends (bell)

                        

                                                         CLASSES DISMISS

                              2:27     pm           Dismissal